Posted by: wesyod | 13/03/2013

พุทธวจน

Posted by: wesyod | 29/01/2013

หลานบิวตี้

Posted by: wesyod | 12/07/2012

ดอกไม้อาเซียน

 

Posted by: wesyod | 16/11/2011

กฐินสามัคคี

โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย “ไวยพจนานุสรณ์”ร่วมกิจกรรมงานประเพณีชุมชมฟ้อนรำบายศรี  ต้อนรับประธานกฐินและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) วันต่อต้านยาเสพติด ทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ความเป็นมาวันต่อต้านยาเสพติด ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหา ยาเสพติด มา เป็นเวลาช้านาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่น ที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง “คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ” ใช้ชื่อย่อว่า ปปส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ต่อ มาในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่าย เดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 ตั้งแต่ นั้นเป็นต้นมาการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยก็ได้ดำเนินไปอย่างมีแบบแผน และเป็นระบบที่ดีขึ้น พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือเรียกชื่อย่อว่า ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรม กรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันสำนักกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผล จากปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก เพื่อเน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบค้ายาเสพติดและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลกใน การต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and llicit Trafficking ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง วันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้เสนอเป็นข้อมติต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอให้กำหนดวันที่ 26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตาม ข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ส.ใน ฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ประเทศมาโดยตลอด ได้นำมติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531เป็นต้นมา กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร จะจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษ “มหกรรมภาคีพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด” ขึ้นโดยระดมพลังครั้งยิ่งใหญ่จากทุกภาคส่วนของสังคม และประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2547 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 14.00 น. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี พิธีในช่วงเช้าเริ่มด้วยการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง การกล่าวคำปฏิญาณตนและการแสดงเจตนารมณ์เป็น “พลังแผ่นดิน” ร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และการแสดงผลงานของภาคีพลังแผ่นดินที่จะร่วมต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน เช่นพลังเยาวชน พลังครอบครัว พลังชมรม To Be Number One พลังผู้ประสานพลังแผ่นดิน พลังลูกเสือชาวบ้าน พลังภาคเอกชนและธุรกิจเอกชน พลังชุมชน เป็นต้น โดยในส่วนภูมิภาคจะมีการจัดงานและกิจกรรมรณรงค์พิเศษขึ้นในลักษณะเดียวกันพร้อมกันทุกพื้นที่ จังหวัด อำเภอ/กิ่งอำเภอ ณ จุดนัดหมายบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอทุกแห่ง

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดสากลในปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2552 คือ “Do drugs control your life? Your life. Your community. No place for drugs” ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า “ยาเสพติดครอบงำชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่า ชีวิตของคุณ คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดของไทย คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2548 “พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด” คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2549 “ ๖๐ ปี ทรงครองราชย์ รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด ” คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2550 “รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน” คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2551 “รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด” แหล่งที่มา วรนุช อุษณกร. ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์,2528

Posted by: wesyod | 07/06/2011

Social media

ครูเวสแก้ว  ยอดมงคล โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย “ไวยพจนานุสรณ์” เข้ารับการอบรมSocial media รุ่นที่ ๑

Posted by: wesyod | 16/05/2011

วันหยุดประจำปี2554

วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดประจำปี 2554 มีดังต่อไปนี้ 

วันในสัปดาห์

วันที่

เหตุการณ์

ธนาคาร

ราชการ

เสาร์

1 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

วันหยุด

วันหยุด

จันทร์

3 มกราคม

ชดเชย วันขึ้นปีใหม่

วันหยุด

วันหยุด

ศุกร์

18 กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

วันหยุด

วันหยุด

พุธ

6 เมษายน

วันจักรี

วันหยุด

วันหยุด

พุธ

13 เมษายน

วันสงกรานต์

วันหยุด

วันหยุด

พฤหัสบดี

14 เมษายน

วันสงกรานต์

วันหยุด

วันหยุด

ศุกร์

15 เมษายน

วันสงกรานต์

วันหยุด

วันหยุด

 อาทิตย์

1 พฤษภาคม 

 วันแรงงานแห่งชาติ

 วันหยุด

 

จันทร์ 

 2 พฤษภาคม

 ชดเชย วันแรงงานแห่งชาติ

วันหยุด 

 

พฤหัสบดี

5 พฤษภาคม 

วันฉัตรมงคล 

วันหยุด 

 วันหยุด

 ศุกร์

 13 พฤษภาคม

 วันพืชมงคล

 

 วันหยุด

 จันทร์

16 พฤษภาคม

ครม.ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษ

วันหยุด

 วันหยุด

 อังคาร

 17 พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา 

 วันหยุด 

 วันหยุด

 ศุกร์

1 กรกฎาคม 

วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร 

 วันหยุด

 

 ศุกร์

 15 กรกฎาคม

 วันอาสาฬหบูชา

 วันหยุด

 วันหยุด

เสาร์ 

 16 กรกฎาคม

วันเข้าพรรษา 

 

 วันหยุด

 จันทร์

 18 กรกฎาคม

 ชดเชย วันเข้าพรรษา

 

 วันหยุด

 ศุกร์

 12 สิงหาคม

 วันแม่

 วันหยุด

 วันหยุด

 อาทิตย์

 23 ตุลาคม

วันปิยมหาราช

 วันหยุด

 วันหยุด

 จันทร์

24 ตุลาคม 

ชดเชย วันปิยมหาราช 

 วันหยุด

 วันหยุด

 จันทร์

 5 ธันวาคม

 วันพ่อ

 วันหยุด

 วันหยุด

 เสาร์

 10 ธันวาคม

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 

 วันหยุด

 วันหยุด

 จันทร์

 12 ธันวาคม

ชดเชย วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 

 วันหยุด

วันหยุด 

 เสาร์

31 ธันวาคม 

วันสิ้นปี 

 วันหยุด

วันหยุด 

 จันทร์

 2 มกราคม 2555

ชดเชย วันสิ้นปี 

 วันหยุด

 วันหยุด

Posted by: wesyod | 28/03/2011

รร.การบินNLK

คลิกชม

Posted by: wesyod | 03/03/2011

คำไทยมีกี่คำ

คำไทยมีกี่คำ
• คำไทยมีเจ็ดคำ  ที่ต้องจำไว้ให้ดี
คำนาม คือคำที่   ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ
เช่น บ้าน หนู หมู หมา  ไฟ ปากกา ปลา เงินทอง
ภูเขา ห้วย ลำคลอง  เมืองระนอง นายทองดำ
หน้าที่ของนามนะ   เป็นประธานและเป็นกรรม
เล่าเล่าพอให้จำ   จงหมั่นเพียรเล่าเรียนไป
• คำสอง สรรพนาม  แทนคำนามจำใส่ใจ
เช่น เรา เขา เธอ ใคร  หน้าที่คล้ายกับคำนาม
• คำสาม คือ กริยา  บอกอาการนาม สรรพนาม
เช่น เดิน นอน นั่ง ถาม  กิน วิ่ง พูด ยิ้ม ร้องไห้
• วิเศษณ์ คือคำที่  ให้มีเนื้อความแปลกไป
ประกอบนามวิเศษณ์ไซร์  สรรพนามและกริยา
เช่น ชั่ว ดี เลว แป้น  เขียว ดัง แบน หอม หวาน ช้า
เหม็น ฉุน เปรี้ยว เค็ม จ๋า  เหนือ หมด ใด ไหน ดี แน่
• บุพบก นำหน้านาม สรรพนามตัวอย่าง แด่
ดูก่อน ใน ยัง แต่   แห่ง ของ ด้วย บน โดย ตาม
• สันธาน เชื่อมถ้อยคำ คำต่อคำ ความต่อความ
เชื่อมประโยคให้งดงาม  เช่น กับ เพราะ และ เช่นว่า
• อุทาน การออกเสียง ผิดสำเนียงธรรมดา
แสดงอารมณ์นา   ความรู้สึกผู้อุทาน
เช่น เหม่! ชิ! หรือ! หา!  เฮ้ย! ไฮ้! ฮา! สะพงสะพาน
เรือแพ ขอจบการ  เล่าให้อ่านจำไว้เอยฯ

อ้างอิงจาก http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=12434

Older Posts »

หมวดหมู่