Posted by: wesyod | 07/07/2009

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา (ขึ้น๑๕ ค่ำ เดือน ๘) ประวัติความเป็นมา วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ อาสาฬหเป็นชื่อเดือน ๘ อาสาฬหบูชาย่อมาจากคำว่าอาสาฬหบูรณ มีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๘ ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง ก็จะ เลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ หลัง หลังจาก สมเด็จพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญ เดือน 6 แล้ว ได้ทรงใช้เวลาทบทวนสัจธรรมและทรงคำนึงว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมาก ยากที่ผู้อื่นจะรู้ตาม แต่อาศัยพระกรุณานี้เป็นที่ตั้ง จึงทรงพิจารณาแบ่งบุคคลออกเป็น 4 ประเภท(บัว 4 เหล่า) คือ

๑. อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ
๒. วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ
๓. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ
๔. ปทปรมะ ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม
จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณ ระลึกอาฬารดาบสและอุททกดาบสว่า มีกิเลสเบาบางสามารถตรัสรู้ได้ทันที แต่ท่านทั้ง 2 ได้ตายแล้ว จึงทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสชิ ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นผู้อุปฐากพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังทรงบำเพ็ญทุกข์กิริยาอยู่ พระธรรมที่ พระพุทธองค์ทรงเทศนาในครั้งนี้มี ชื่อ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งมี

(พระพุทธประทุมรังษี พระประธาน วัดปทุมาราม)

อริยสัจ ๔ หรือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการได้แก่
๑. ทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
๒. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
๓. นิโรธ ความดับทุกข์
๔. มรรค ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์
หลังจากแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นคนแรก ได้กราบฑูลขอบวชและพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาต โดยทรงทำการอุปสมบทให้แบบ เอหิภิกขุอุปสัมปทา นับเป็น”ปฐมสาวก” ของพระพุทธเจ้า ดังนั้นในวันนี้จึงเป็นวันแรกที่มี พระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเทศนาเป็นกัณฑ์แรก จึงเรียกเทศฯกัณฑ์นี้ว่า “ปฐมเทศนา” หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่านับเป็นวันแรก ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา

(พระอธิการเจริญ กิตติปาโล เจ้าอาวาสวัดปทุมาราม จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
จะเห็นได้ว่า ปรากฏการณ์สำคัญ ๆ ในวันนี้มีถึง 4 ประการ ด้วยกันคือ
1. เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา
2. เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก
3. เป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก
4. เป็นวันแรกที่บังเกิดรัตนะครบสาม เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ


(พระอธิการเจริญ กิตติปาโล ให้ศีล)
(อาจารย์เวียงแก้ว ธงยศ คุณพ่อศรีวงษ์ ผลโยน คุณพ่ออินทะหวา ยอดมงคล คุณพ่อสินประเสริฐ อุโท และผู้ช่วยสมใจ ต้นสวรรค์ )


(อุบาสิกา เข้าวัดจำศีล วันอาสาฬหบูชา)


(พุทธศาสนิกชน…ร่วมทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา)


(อดีตผู้ใหญ่ทองดี แสนลัง ทำบุญตักบาตร)
Advertisements

Responses

 1. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเรื่องวันอาสาฬหบูชาแล้ว ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามดังนี้
  1. บัว 4 เหล่า ได้แก่อะไรบ้าง
  2. อริยสัจ4 มีอะไรบ้าง

 2. ๑.อูคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ
  ๒. วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ
  ๓. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ
  ๔. ปทปรมะ ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม

  อริยสัจ ๔ หรือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการได้แก่
  ๑. ทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
  ๒. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
  ๓. นิโรธ ความดับทุกข์
  ๔. มรรค ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์

 3. ๑. อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ
  ๒. วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ
  ๓. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ
  ๔. ปทปรมะดอกบัวทีจมอยู่กับโคลนตม

  อริยสัจ ๔ หรือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการได้แก่
  ๑. ทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
  ๒. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
  ๓. นิโรธ ความดับทุกข์
  ๔. มรรค ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์

 4. ๑. อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ
  ๒. วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ
  ๓. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ
  ๔. ปทปรมะ ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม

  อริยสัจ ๔ หรือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการได้แก่
  ๑. ทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
  ๒. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
  ๓. นิโรธ ความดับทุกข์
  ๔. มรรค ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์

 5. ๑.อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ
  ๒. วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ
  ๓. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ
  ๔. ปทปรมะ ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม

  อริยสัจ ๔ หรือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการได้แก่
  ๑. ทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
  ๒. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
  ๓. นิโรธ ความดับทุกข์
  ๔. มรรค ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์

 6. ๑. อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ
  ๒. วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ
  ๓. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ
  ๔. ปทปรมะ ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม

  อริยสัจ ๔ หรือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการได้แก่
  ๑. ทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
  ๒. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
  ๓. นิโรธ ความดับทุกข์
  ๔. มรรค ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์

 7. ๑. อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ
  ๒. วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ
  ๓. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ
  ๔. ปทปรมะ ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม

  ริยสัจ ๔ หรือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการได้แก่
  ๑. ทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
  ๒. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
  ๓. นิโรธ ความดับทุกข์
  ๔. มรรค ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: